M. Balakhovsky, Yakov, Vivax Bio, LLC, New York, NY, USA, United States