Smith, Patrick J, University of Sheffield, United Kingdom