Wang, Guoyong, Jiangxi University of Science and Technology, Nanchang 330013, China, China