He, Chongxian, Jiangxi University of Science and Technology, Nanchang, People’s Republic of China, 330013, China